Algemene voorwaarden

Versie mei 2022

Artikel 1 – De overeenkomst

De producten van SUS Design kunnen ingekocht worden door fysieke en online (web)winkels op www.inkoopsusdesign.nl . Deze website is alleen bedoeld voor B2B en kan alleen gebruikt worden indien er een account wordt aangemaakt. De gegevens die worden verstrekt door de inkopende partij dient naar waarheid te worden ingevuld. 

Artikel 2 – Prijzen en aanbiedingen

 1. SUS Design mag de prijzen op ieder moment aanpassen indien zij dit nodig achten. Hierdoor kan het zo zijn dat de productprijzen verlaagd of verhoogd zijn indien er vaker bestellingen worden geplaatst.   
 2. SUS Design mag op ieder moment, ook wanneer er een einddatum is genoemd, een aanbieding (of korting) beëindigen. 
 3. Aanbiedingen of kortingen die op de wholesale-website staan, mondeling zijn afgesproken of zijn gezien op andere websites gelden niet automatisch voor deze website en/of toekomstige orders.
 4. Boven de 200 euro zijn er voor de inkoper geen verzendkosten 

Artikel 3 – Betaling, annulering en verzending 

De bestelling dient direct te worden afgerekend door middel van iDEAL. SUS Design streeft er naar om de bestellingen binnen 2-4 werkdagen te verzenden, met uitzondering van op maat gemaakte producten. Deze worden binnen 7 werkdagen verzonden. Indien een bestelling geannuleerd moet worden kan er contact opgenomen worden via info@sus-design.nl . Op maat gemaakte producten kunnen niet geannuleerd worden indien dit door SUS Design al is gemaakt.

Artikel 4 – Levering van uw bestelling

De zending wordt over het algemeen verzonden met PostNL of DHL. De inkoper krijgt een track&trace code in de e-mail om het pakket te kunnen volgen. SUS Design is niet aansprakelijk voor beschadiging, vermissing of andere problemen tijdens de verzending. Indien er door de inkoper niet is gekozen om het pakket verzekerd te verzenden kunnen wij helaas de inhoud van het pakket niet vergoeden. 

Artikel 5 – Wijziging van de overeenkomst

Indien de bezorging is vertraagd door het (tijdelijk) niet op voorraad hebben van producten, of om een andere reden vertraging heeft opgelopen, ontvangt de inkoper uiterlijk 5 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De inkoper heeft in dat geval het recht om de bestelling kosteloos te annuleren, met uitzondering van op maat gemaakte producten. Het betaalde bedrag wordt dan binnen 5 werkdagen teruggestort op de rekening.

Artikel 6 – Uw bestelling retourneren

De bestelling retourneren kan met de volgende voorwaarden: 

 1. Alleen producten die bij SUS Design zijn gekocht kunnen geretourneerd worden.
 2. Alvorens te retourneren dient er contact per e-mail contact te worden opgenomen. De retourkosten komen volledig van rekening voor de inkoper, behalve als er een product niet deugt. 
 3. Een beschadiging aan een product dient binnen 2 werkdagen na ontvangst door te worden gegeven per e-mail aan SUS Design. Het retourneren moet gebeuren binnen 7 dagen. 
 4. Na het retourneren zorgt SUS Design ervoor dat het betaalde bedrag, exclusief de verzendkosten, binnen 14 werkdagen na ontvangst van de geretourneerde bestelling wordt terugbetaald. 

Artikel 7 – Garantie 

De door SUS Design geleverde producten zijn van dusdanige kwaliteit dat deze voldoen aan alle normen en eisen die daaraan, bij redelijkerwijs gebruik, kunnen worden gesteld. De door SUS Design geleverde producten zijn vrij van gebreken van welke aard dan ook. Deze garantie is geldig tot 4 weken na levering van het product. De factuur is uw aankoop- en garantiebewijs.

 1. Wanneer blijkt dat een door SUS Design geleverd product niet voldoet aan de afgegeven garantie, zorgt SUS Design binnen redelijke termijn voor een passende oplossing. Onder vermelding van dat er aanspraak gemaakt wil worden op de garantie en een beschrijving van het gebrek kan het product kan het geretourneerd worden conform de regels die beschreven zijn onder “retourneren”. Indien het product gebreken heeft dan dienen er foto’s meegestuurd te worden waarop de gebreken te zien zijn. Indien de retourzending redelijkerwijs onmogelijk is, dan dient de inkoper SUS Design hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Na retourzending (of ontvangst van een schriftelijke garantie aanspraak) en beoordeling van de garantie aanspraak door SUS Design, wordt het product naar keuze van SUS Design ofwel hersteld, ofwel vervangen, ofwel vergoed.
 2. In geval tot vervanging van een product wordt overgegaan, verplicht de inkoper zich het te vervangen product aan SUS Design te retourneren, indien niet anders besproken, en het eigendom hiervan aan SUS Design over te dragen. 
 3. De garantie geldt niet als een gebrek is ontstaan door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, of wanneer uzelf of derden wijzigingen aan het product hebben aangebracht (dan wel een poging hiertoe is ondernomen), of wanneer het product gebruikt is voor doelen waarvoor het niet bestemd is.
 4. Indien een door SUS Design geleverd product niet overeenkomt met de gesloten overeenkomst en dit als gebrek in de zin van de regeling productaansprakelijkheid wordt aangemerkt, dan is SUS Design niet aansprakelijk voor enige gevolgschade die daaruit voortvloeit.
 5. Wanneer de producent van een gebrekkig product aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van SUS Design beperkt tot herstel, vervanging of vergoeding van het geleverde product. 
 6. Onverminderd de voorgaande garantiebepalingen is SUS Design niet aansprakelijk indien het gebrek te wijten is aan opzet, grove schuld, verwijtbaar handelen, onoordeelkundig gebruik of oneigenlijk gebruik van de kant van de inkoper.

Artikel 8 – Privacy en rechten

Wij verstrekken de gegevens van de inkoper niet aan derden zonder expliciete toestemming, met inachtneming van het hiervoor genoemde. Indien de inkoper niet langer correspondentie van SUS Design wil ontvangen, zoals nieuwsbrieven en aanbiedingen, dan kan hiervoor een verzoek ingediend worden via info@sus-design.nl . 

De rechten voor de producten liggen volledig bij SUS Design. De producten mogen niet nagemaakt worden. 

Artikel 9 – Klachten

Bij klachten over onze producten, service of ontevredenheid over bepaalde zaken kan er een e-mail worden gestuurd. Wanneer de klacht een specifieke bestelling betreft vermeld dan ook het factuur- en/of bestelnummer en de specifieke klacht.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 11 – Aanmelden verkooppunt / reseller

Verkoopadressen die door SUS Design worden goedgekeurd, worden op dat moment exclusief goedgekeurd voor de op dat moment geldende aanvraag met betrekking op dat verkoopadres. Mocht het verkooppunt besluiten om via een ander/extra verkoopkanaal ook SUS Design aan te gaan bieden, anders dan het bij de aanvraag geldende verkoopkanaal/adres, zal hier eerst toestemming voor verleend moeten worden door SUS Design. Wij accepteren zowel webshops en fysieke winkels. Een voorwaarde is dat het bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en minimaal 18 jaar is. Alle gegevens die worden verstrekt aan SUS Design dienen naar waarheid te worden ingevuld. Misbruik van onze diensten is verboden.

Artikel 12 – Afspraken verkooppunt /reseller

 1. De rechten van de afbeeldingen op de website(s) van SUS Design en social media kanalen liggen volledig bij SUS Design.
 2. De inkoper mag de foto’s downloaden en gebruiken voor de verkoop van de producten. Ook het plaatsen op de eigen social media kanalen is geen probleem.
 3. De consumenten verkoopprijs van de boeken mogen volgens de wet niet aangepast worden. Dit is een vaste prijs en geen adviesprijs. De verkoopprijzen voor de overige producten mogen aangepast worden door de inkoper, voor bijvoorbeeld meer marge. De consumentenprijs mag nooit lager zijn dan de adviesprijzen die SUS Design hanteert, tenzij anders overeengekomen.
 4. De producten van SUS Design mogen niet worden verkocht op het platform bol.com omdat SUS Design hier zelf al actief is en geen concurrentie wil voeren met hun eigen producten.